Eryri Harriers Sunday morning social / training runs

Darllenwch yr isod / Read below,

Trydydd rhediad dydd Sul 18fed Tachwedd Ffordd Bryn Pistyll yn Llanllechid (GR: 6232 6825) am 10:30 / Third run this Sunday 18th November at 10:30 from Bryn Pistyll Road in Llanllechid (GR: 6232 6825) for 10:30.

Yn gorffennol bu Rhedwyr Eryri, diolch i rai fel Jeremy Williams a Steve Barnard yn cynnal sesiynau rhedeg ar foreau Sul. Roedd y rhaion yn achlysuron ymarfer gydag elfen gymdeithasol ac yn amrywio lleoliadau. Aeth yr arfer i’r gwellt, felly penderfynnodd nifer ohonom bod yr arfer yn un gwerth ei atgyfodi er mwyn:

  1. Gweld gogoniannau Eryri yn hamddenol;
  2. Cymdeithasu ar foreau Sul – ond dim yn rhy fore rhag ofn bod yna ambell i nos Sadwrn hegar wedi bod;
  3. Cyflwyno aelodau newydd i redeg (boed fynydd lwybr neu lôn).

Ryw awr a hanner i ddwy fydd hyd yr amser y bwriedir ei gymryd (efallai ychydig yn hirach weithiau) ac yn hamddenol h.y. mor ara deg a’r un slofaf ar y diwrnod. Bydd pawb yn cael cyfle i nabod ei gilydd – dim hyfforddi caled. Bydd grwp o’r aelodau yn eu tro yn trefnu lleoliadau, gyda golwg ar grwydro cymaint o fannau gwahanol â phosib o Gonwy i Drefor ac o Rosgadfan i Groesor.

Mae’r tabl yn y dogfen i’r dde yn rhestru’r dyddiad, amser a lleoliad ac e-bost yr un sy’n gyfrifol am y diwrnod. Bydd y wefan a’r e-bost wythnosol yn ailgadarnhau y manylion bob wythnos. Os byddwch yn bwriadu dod i redeg ar unrhyw un o’r dyddiadau e-bostiwch yr un sy’n gyfrifol i ddweud, ond fel arall gallwch ymddangos a gobeithio bydd pawb yno heb fynd hebddoch chi.

Fel arfer, byddai’n ddoeth dod â bag canol gyda’r pethau arferol ynddo fo – ac ychydig o bres efallai rhag ofn y bydd gofyn i stopio mewn caffi a ballu.


In the past the Eryri Harriers thanks to members such as Jeremy Williams and Steve Barnard religiously organised Sunday morning social / training / exploratory trail and fell runs, following a hiatus of a few years it has been decided to restart these legendary runs for the purpose of:

  1. Exploratory morning runs of classic Snowdonia areas;
  2. A bit of social moidering on Sunday mornings—not too early considering possible events the night before!;
  3. Introducing new members to the wonders of running (so could be fell, trail or road).

These runs will roughly last between 1.5-2hrs (sometimes longer) and the pace will be very relaxed, i.e. As relaxed as the slowest member of the day, again the idea being to meet the three purposes above so by no-means a hardcore training session. A group of Eryri members will host the runs with the idea to open it up to a large an area of Snowdonia as is possible, so from Conwy to Trefor and from Rhosgadfan to Croesor.

The table in the word document on the right lists the date, the time, the location and the e-mail address of the day’s host. The club website as well as the weekly e-mail will reconfirm all these details per week, if you definitely think you’ll be attending then please e-mail the week’s host, but otherwise just turn up as you please.

As is usual, if you prefer bring a bumbag with all normal ingredients as well as some cash for a cafe stop if you please.

Rhedeg Nos Fercher / Wednesday Evening Runs

Rhedeg Nos Fercher…

A’r gaea’ wedi cyrraedd a’r cloc wedi ei droi – mae hi’n dywyll yn gynnar ac yn amser i feddwl am redeg gyda’r nos. Yn eu caredigrwydd mae Dilwyn a Sioned Rowlands wedi cynnig eu gwasanaeth i drefnu gweithgaredd o’r fath ar nosweithau Mercher. Fydd y rhedeg ddim yn rhy sydyn – na phoener am gael eich gadael ar ôl. Bydd hyn yn gyfla i fynd ati i redeg am y tro cyntaf neu i ddal gafael rhag mynd yn llesg a di-lun dros y gaea’. Mi dydd hyn mewn mannau gwahanol bob wythnos: e.e. Y Foryd, Parc Menai, y Ddau Lyn Llanberis. O ran pellter rhwng 5 i 10 milltir, ac o ran amser 40 munud i awr a hanner. Mi dydd y tir dan draed yn amrywio o lôn i dir garw. Yr amser cychwyn fydd 1830. Bydd y wybodaeth am y lleoliad ar y wefan ac mewn e-bost wythnosol bob wythnos.

A chofiwch bydd isio torjis pen hefo chi.

Rhediad gyntaf yn dechrau o gwesty Fictoria yn Llanberis am 18:30 ar 14 Tachwedd.

Am manylion pellach cysylltwch a:

chinaman_math@yahoo.co.uk

or

dilwyn.rowlands@lineone.net


Wednesday evening runs…

With the winter upon us night runs will become inevitable, as a result Eryri club members Dils and Sioned Rowlands have decided to volunteer their services to host a Wednesday evening social run. These runs will be steady paced so don’t need to worry about being left behind – perfect for getting into running or just for ‘ticking over’ the winter months. The locations will vary per week, from Caernarfon’s Y Foryd, to Bangor’s Parc Menai to Llanberis’ ‘Dau Llyn’. The distances will vary from 5-10miles, time from 40mins-1hr30mins. Running surfaces will also vary from road to trail to semi-fell, meeting time will be 1830. Weekly details will be communicated via the club website and the weekly e-mail.

Remember your head torches.

First run to start from the Victoria Hotel in Llanberis on the 14th November.

For further info, e-mail:

chinaman_math@yahoo.co.uk

or

dilwyn.rowlands@lineone.net

Rhedeg Nosweithiau Iau / Thursday night runs

Rhedeg Nosweithiau Iau:

Hysbyseb arall hyfforddi /gymdeithasu gan aelodau’r clwb: Dyfed Whiteside-Thomos a Nick Jones (un o drigolion newydd Llanberis) yn barod i gyfarfod cydredwyr am 1915 o flaen yn y Syrjeri Doctors, Llanberis ar nosweithiau Iau dros y misoedd nesaf – yr un gyntaf ar 8fed Tachwedd. Rhedeg ar y lonydd o gwmpas y pentref fyddan nhw fwya a hynny heb fod yn rhy sydyn. Croeso i bawb ymuno.


Thursday night runs:

Another Eryri crowd social / training run to advertise. Dyfed Whiteside-Thomos and new Llanberis resident Nick Jones are happy to meet people at 1915 at the Doctors surgery in Llanberis on Thursday evenings – the first being the 8th November. Over the coming months the run will mostly be on the roads around the village and ran at a steady pace so again anyone welcome.