top of page

Ieuenctid

Mae rhedeg ar gyfer plant iau yn ymwneud â mwynhau bod allan yn y bryniau, archwilio lleoedd newydd, dysgu sgiliau, dod yn fwy ffit, cael hwyl a chwrdd â phobl newydd. Disgwyliwch ei chael hi'n anodd, yn fwdlyd ac yn hwyl i'r un graddau!

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal sesiynau hyfforddi ar nosweithiau Mawrth yn Llanberis (5:30-6:30yh ar gyfer blynyddoedd ysgol 3-6; 6:20-7:45yh ar gyfer blynyddoedd ysgol 7+) a boreau Sul o wahanol leoliadau (rhediadau hirach ar gyfer rhedwyr mwy profiadol).

 

Gweler tudalen Facebook y clwb am y diweddariadau diweddaraf https://www.facebook.com/groups/37632801550 neu cysylltwch â Neal Hockley drwy neges uniongyrchol Facebook.

 

Cyn mynychu eich sesiwn gyntaf, gofynnwn i chi gwblhau ffurflen gydsynio (gan gynnwys caniatâd ar gyfer prawf ac olrhain y GIG).

Rydym hefyd yn cystadlu mewn llawer o rasys, gan gynnwys y Cyfres Rhedeg Coed Iau WFRA 

Yr Hyfforddwyr

Neal Hockley sy’n trefnu’r sesiynau. Mae o’n gymwysedig fel Hyfforddwr Ffitrwydd Rhedeg (CiRF Mynydd) gan y Fellrunning Association/UK Athletics, cynorthwyydd cyntaf awyr agored (REC), Arweinydd Mynydd Haf a Gaeaf (ac yn dad i ddau redwr iau Eryri). Mae sawl rhiant arall hefyd yn helpu gyda’r sesiynau hyfforddi, er mwyn sicrhau bod gennym gymarebau priodol.

 

Faint mae’n ei gostio?

Mae sesiynau hyfforddi am ddim i holl aelodau’r clwb. Os nad ydych chi’n aelod eto, mae croeso i chi blasu’r sesiynau am 3 sesiwn – os ydych chi am barhau ar ôl hynny, gofynnwn i chi ymuno â’r clwb (dim ond £ 12 y flwyddyn yw’r aelodaeth iau gan gynnwys fest rhedeg am ddim).

 

Ar gyfer pwy?

Rydym yn croesawu pob plentyn (blwyddyn ysgol 3+) sy’n awyddus i roi cynnig arni. Mae Rhedwyr Eryri wedi datblygu rhai pencampwyr dros y blynyddoedd (fel Bronwen Jenkinson, rhedwr rhyngwladol dros Cymru ac Enillydd Ras yr Wyddfa), ond nid oes angen i chi fod y Bronwen nesaf i fwynhau’r sesiynau. Mae gennym grwpiau o bob oed, pob gallu a chymysgedd da o fechgyn a merched. Y peth gwych am redeg mynydd yw bod pob rhediad, pob sesiwn, yn wahanol, a phawb yn dod o hyd i rywbeth maen nhw’n dda arno. Mae rhai yn gyflym i fyny’r allt, ond yn araf ar y ffordd i lawr. Mae rhai yn sbrintwyr cyflym, mae gan rai y stamina, mae rhai yn sionc dros rwystrau. Ond does dim rhaid i chi fod yn gyflym o gwbl, y cyfan rydyn ni’n gofyn yw eich bod chi’n ymdrechu’n galed, yn gwrando ar yr hyfforddwyr, yn parchu’ch gilydd a’r amgylchedd (dim gollwng sbwriel!)

 

Beth i ddod gyda chi / beth i wisgo

Gwisgwch yr esgidiau rhedeg efo grips gorau sydd gennych chi. Oni bai bod y tywydd yn ardderchog, gall fod yn ddefnyddiol dod â chôt (rhywbeth ysgafn y gallwch ei glymu o amgylch eich canol). Peidiwch â dod â lot o stwff arall – nid ydym yn aros mewn un lle yn ystod sesiynau hyfforddi, felly peidiwch â dod ag unrhyw beth na allwch redeg ag ef. Mae hynny’n golygu dim poteli dŵr – cael diod fawr cyn ac ar ôl y sesiwn, does dim angen i neb yfed yn ystod sesiwn 1 awr yng ngogledd Cymru! Os ydych chi’n dod yn fwy profiadol ac yn dechrau dod ar ein rhediadau hirach bore Sul, efallai y bydd angen bumbag a rhywfaint o kit ychwanegol arnoch (menig ac ati).

 

Diogelwch ac antur

Bydd yr hyfforddwr yn addasu sesiynau i’r tywydd a’r grŵp, ond byddwn ni yn mynd allan beth bynnag y tywydd. Nid oes ofn ychydig o law / gwynt / cenllysg / eira arnon ni! Dan ni’n rhedeg oddi ar y ffordd, yn aml oddi ar y llwybr ac ar allt serth. Rydyn ni’n neidio dros greigiau, yn sgrialu i lawr llethrau, yn llamu dros ffosydd. Ni allwn osgoi pob risg, ond rydym yn cymryd diogelwch o ddifrif, ac yn disgwyl i’n rhedwyr iau wneud yr un peth. Ein nod yw datblygu eu sgiliau a’u barn (gwybod sut i ddewis llwybr, darllen map, lle i fynd yn gyflym, lle i arafu) er mwyn sicrhau eu bod yn datblygu i fod yn rhedwyr mynydd medrus ac annibynnol. Ein hathroniaeth yw bod angen i redwyr iau wynebu heriau ac anawsterau, ac elwa o ddysgu sut i’w goresgyn, ac nid ydym yn lapio unrhyw un mewn gwlân cotwm. Mae rhedeg mynydd yn ffordd wych o archwilio meysydd newydd, dysgu am yr amgylchedd a hanes lleol, ac rydym yn parchu’r amgylchedd.

 

Rasys a Phencampwriaethau Iau

Mae nifer fawr o rasys iau lleol trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys:

Cyfres Rasys Mynydd y CRMC: 6 ras yng ngogledd Cymru a Penwythnos Pen y Fan yn y de: https://www.wfra.org.uk/ieuenctid-juniors

Cynghrair Traws Gwlad Gogledd Cymru

Rasys iau yn y Gyfres nos Fawrth rhwng Mawrth a Mehefin mewn gwahanol leoliadau o amgylch Conwy a Gwynedd.

Rhestrir llawer o rasys yng nghalendr WFRA, gallwch ymuno â’r WFRA am £ 10 a chefnogi rhedeg mynydd yng Nghymru.

 

Festiau clwb ar gyfer rhedwyr iau

Mae pwyllgor y clwb wedi cytuno y bydd pob aelod iau newydd hyd at 14 oed yn derbyn fest clwb yn rhad ac am ddim.

bottom of page